ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบการอ่านและการเขียน และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
โรงเรียนคลองบางโพธิ์จัดการทดสอบการอ่านและการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2561
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,16:34   อ่าน 1018 ครั้ง