ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.5-ป.6 , ม.1-ม.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอ.1-2, ป.1-4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,833,530 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องพิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 680,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำป.1-4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 55,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำป.5-6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำม.1-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..