ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐานิษตา สีหนาท
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางธนิดา แผนสุพรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาววาสนา สุขอนันต์
หัวหน้างานบริหารงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0