ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพศาล ศรีเพชร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางฐานิษตา สีหนาท
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางธนิดา แผนสุพรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0