ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สุขอนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรถวิทย์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย