ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนิดา แผนสุพรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุจิตรา สุณา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่น
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0