ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพศาล ศรีเพชร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางฐานิษตา สีหนาท
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางธนิดา แผนสุพรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารงานบริหารทั่วไป