ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรรถวิท ใจเกรียงไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤษณา อาจน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวบังอร ฉ่ำสันเทียะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1