ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรรถวิท ใจเกรียงไกร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบังอร ฉ่ำสันเทียะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1