ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร กองสาสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกุสุมา วรรณแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0