ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐานิษตา สีหนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร กองสาสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0