ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประภาศรี ปานฮวบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเมตตา คลังคำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0