ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เดิมโรงเรียนนี้เปิดสอนขึ้นที่ริมคลองพระอุดม  บริเวณหมู่ ๓ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว   จังหวัดปทุมธานีในที่ดิน
ของนายฮาบาเซาะ
  เซ็กเป็นอาคารเรียนชั่วคราวใช้ไม้ไผ่หลังคามุงจากต่อมาหักพังอาศัยเรียนไม่ได้นายนิตย์   วิริยรัตน์   ครูใหญ่ 
ได้ติดต่อนายสะมาแอ  มะหะหมัด โต๊ะอีหม่าม  ขออาศัยเรียนที่มัสยิดเราะห์มาตุลเลาะ ตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๔๘๙

          ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นายฮาบอซะ  เซ็ก  ได้มอบที่ดินให้ทางราชการเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  จำนวน  ๖ ไร่ ๓๙  ตารางวา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ช.จำนน ๓  ห้องเรียนขนาด ๙
x ๒๗   เมตร   จำนวน  ๔,๔๐๐  บาท 
และประชาชนสมทบอีก  ๑๒,๐๐๐   บาท   รวมเป็นค่าก่อสร้าง  ๕๖,๐๐๐  บาท  เป็นที่อาศัยเรียนได้  
จึงย้ายนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
มาเรียนเมื่อวันที่ ๓  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๐๙  เป็นต้นมา  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.๑.ช.อีก  ๒  ห้องเรียนด้านทิศใต้จากเงิน
พ.ป.ช. ตำบลคูบางหลวงเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐  บาท ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗.ก
จำนวน ๓ ห้องเรียนเป็นเงิน ๕๔๙,๐๐๐ บาทและต่อเติม
อาคารเรียนแบบ ป.๑.ช. อีจำนวน  ๒  ห้องเรียนทิศเหนือเป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐ บาท  
ปี  พ.ศ.  ๒๕๕ต ได้รับงบประมาณ 
ในการต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก อีก ๕ ห้องเรียนเต็มรูปแบบ เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าก่อสร้างส้วมหนึ่งหลัง  
๕ ที่นั่ง เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒
เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐  บาท
และได้รับงบประมาณ จากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีสร้างถังน้ำฝนแบบแบบ ฝ.๓๓  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท
ประชาชน
สมทบอีก ๕,๐๐๐  บาทรวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐  บาท

          ปี พ.ศ.๒๕๒๘ คณะครูและภารโรงได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐาน เป็นเงิน ๘,๕๐๐  บาท  ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
ได้รับงบประมาณในการสร้างถังรองน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด  ๓ ถังเป็นเงิน๓๖,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุง
หลังคาสังกะสีอาคารเรียนแบบ ป.๑.ซ. จำนวน ๓ ห้องเรียนเป็นเงิน  ๑๑๒,๐๐๐  บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซม
ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ ป.๑.ซ.จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณ
ในการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทั้ง  ๒  หลัง และอาคารเอนกประสงค์ ขนาด  ๔๐ วัตต์  จำนวน ๖๐ จุดเป็นเงิน  ๖๒,๐๕๗ บาท
และซ่อมแซมหลังคาสังกะสีอาคารเรียนแบบ ป.๑.ซ. จำนวน  ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐  บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณ
ติดตั้งโทรศัพท์ของโรงเรียน หมายเลข ๕๙๙๑๒๑๑  เป็นเงิน  ๖,๘๕๐  บาท  และขอจำหน่ายบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน  ๑ หลัง 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน  ๘๙,๕๐๐ บาท

          ปีงบประมาณ  ๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ทาสีโรงเรียน  จำนวน ๘๐,๐๓๐  บาท  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  
จำนวนเงิน ๔๓,๘๒๖  บาท 
พร้อมครุภัณฑ์  เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐   ได้รับเงินงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน  ๓๙,๑๑๒  บาท  พร้อมครุภัณฑ์
เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

          ปีงบประมาณ  ๒๕๔๑  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙   จำนวน  ๔  ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๘๓๓,๕๓๐ บาท
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๓๖๓,๐๐๐  บาท  
ได้รับงบประมาณในการสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  ๑  สนาม  เป็นเงิน  ๒๓๓,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณจาก
อบจ.ปทุมธานี  ๔,๔๙๕,๐๐๐  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน  
๓  ชั้น  ปัจจุบันนี้มีอาคารเรียน  ๓  หลัง  จำนวน ๒๓  ห้องเรียน 
อาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  ส้วม ๓ หลัง 
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
โดยมีนางสาวอรุณศรี  เหลืองธานี  เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน