ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ ชั้นเรียน จำนวน
1. อนุบาลชั้นปีที่ 2          1 ห้องเรียน
2. อนุบาลชั้นปีที่ 3 1 ห้องเรียน
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 ห้องเรียน
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 ห้องเรียน
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 ห้องเรียน
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 ห้องเรียน
7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 ห้องเรียน
8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 ห้องเรียน
9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 ห้องเรียน
10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 ห้องเรียน
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 ห้องเรียน