ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีมาตรฐานด้านความรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดดเด่นด้านการคิดสร้างสรรค์  มีจิตใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรมตามหลักศาสนา สถานศึกษามีการบริหารเป็นระบบ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและประเทศ 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

       2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

       5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

      7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

      8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

      9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง