ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรมัตถ์ ทองธวัช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนิดา แผนสุพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0