ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรมัตถ์ ทองธวัช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ