ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกตน์สิรี สุพรรณโมก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจันจิรา ยวนใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0