ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

นางสาวสุจิตรา สุณา
ครู คศ.1

นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1