ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

นางสาวสุจิตรา สุณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกชกร ปุณวัชระพิศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลัดดา พรมวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4