ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวสุจิตรา สุณา
ครู คศ.1

นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสมจิตร บุญใจใหญ่
ครู คศ.1