ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนิดา แผนสุพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางศิริขวัญ แก้วสังวาลย์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา อุ่นทรัพย์
ครูอัตราจ้าง