ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางโพธิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางโพธิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2552 -2558
เบอร์โทรศัพท์ : 089-524-5733
อีเมล์ : arunsri_puy@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางโพธิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ เลิศกรุณา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ยุคดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน ยุคดร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย อบเหลือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายม้วน มณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2496
ชื่อ-นามสกุล : นายต่วน ไพศาลสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ วิริยรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2489