ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียนคลองบางโพธิ์

          ดุอาร์เด่น  เน้นวิชาการ

 

เอกลักษณ์โรงเรียนคลองบางโพธิ์

          แต่งกายดี  มีจิตอาสา