ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือประชาชน
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.09 KB
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.38 KB
3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.81 KB
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.56 KB
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.75 KB
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.96 KB
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.87 KB
8. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB