ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร สง่าเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0